Visie

Wat is er aan de hand?

Het huidige pensioenstelsel is inmiddels achterhaald en aan verandering toe. Het is onvermijdelijk dat pensioen en uitvoering de komende jaren compleet anders worden. Waarom?

 • Pensioen is niet meer uit te leggen. Alleen specialisten zijn thuis in de wetten, fiscale constructies en valkuilen bij sparen en beleggen voor de oude dag. Het moet eenvoudiger en transparanter.
 • De maatschappij verandert. De verhouding tussen ouderen, die steeds langer blijven leven, en jongeren verandert drastisch.
 • De maatschappij individualiseert. Solidariteit staat onder druk. Het is niet meer vanzelfsprekend dat jongeren voor ouderen betalen. Werknemers moeten zaken voor zichzelf regelen, op een bij hen passende manier.
 • Werkgevers willen geen onbeheersbare pensioenrisico’s meer. Dat past niet bij een gezonde bedrijfsvoering en terecht. Het gevolg is dat pensioenrisico’s verschuiven van werkgever naar werknemers.
 • Werknemers worden voor van alles verantwoordelijk gehouden, maar ten aanzien van hun pensioen (voor) dom gehouden. Ze moeten de kans krijgen hun verantwoordelijkheid te nemen.

Overheid en sociale partners hebben nu plannen die fundamentele veranderingen noodzakelijk maken. Zij willen de pensioenleeftijd koppelen aan de stijgende levensverwachting. Bovendien wordt pensioen voortaan als zacht gekwalificeerd. Dat wil zeggen dat de hoogte van de pensioenuitkering en de ingangsdatum onzeker worden. Dat maakt het stelsel -denkt men- toekomstbestendig. Onderhand zijn wel alle financiële risico’s bij werknemers komen te liggen.

Wat moet er gebeuren?

Het pensioenstelsel moet ingrijpend worden veranderd. Het is een dictatoriaal relict in een gedemocratiseerde maatschappij. Oplappen is alleen symptoombestrijding. Het moet anders, het kan beter. De tijd dat pensioen van bovenaf wordt geregeld en werknemers dat dankbaar en zonder inspraak aanvaarden is voorbij. Pensioen moet komen te staan voor eenvoud en transparantie.

 • Maatschappelijke veranderingen moeten in het huidige pensioenstelsel worden ingebed.
 • Pensioen moet worden beschouwd in de veranderende context van arbeidsvoorwaarden en arbeidsrelaties.
 • Pensioen van werknemers moet meer dan vroeger van onder af worden geregeld.
 • Wet- en regelgeving moet worden beperkt. Regels zijn geen garantie voor de kwaliteit.
 • Alleen als pensioen minder complex wordt zal er weer een positieve pensioenbeleving ontstaan.
 • Werknemers moeten de zekerheid hebben dat hun pensioen goed is geregeld.
 • Algemene oplossingen, die voor iedereen gelden, zijn niet meer te vinden en zijn tegennatuurlijk.

Een tijd van zelf regelen en zelf inrichten is aangebroken. Werknemers moeten de mogelijkheid hebben hun verantwoordelijkheid te nemen, meer zeggenschap over hun pensioenmiddelen krijgen en oplossingen kunnen kiezen die bij hen passen. Daar hebben ze recht op omdat pensioen onderdeel van hun inkomen is en zij nu vrijwel alle risico’s dragen.

Wat doet Stattler & Waldorff hieraan?

De initiatiefnemers van Stattler & Waldorff lopen met hun ideeën voorop. Dat blijkt zowel uit hun projecten als uit publicaties. Zie de artikelen op PensioenVisioen.nl, een internetplatform, dat is opgezet om zoveel mogelijk mensen bij pensioendiscussie te betrekken. Pensioen mag geen zaak van de incrowd blijven.

De pensioenmarkt lijkt rijp voor fundamentele veranderingen. Steeds meer belanghebbenden zijn ervan overtuigd dat het anders moet. Uitvoerders passen hun producten aan. Bedrijven kiezen voor andere oplossingen. De overheid zal de wet- en regelgeving hierop moeten aanpassen. Stattler & Waldorff houdt dit proces nauwlettend in de gaten. Zie nieuws en publicaties.

In deze tijden van verandering is het van groot belang de juiste keuzes te maken. Stattler & Waldorff staat voor:

 • het samen met relaties ontwikkelen van een eigentijds pensioen- en uitvoeringsbeleid.
 • eenvoudige regelingen, met een bij uw bedrijf passende balans tussen collectief en individueel, solidariteit en individualiteit, risico’s en zekerheid.
 • een moderne uitvoering, met een optimale product – kwaliteit – prijsverhouding, waardoor op basis van de beschikbare middelen een zo goed mogelijk pensioenresultaat voor werknemers wordt bereikt.

Missie

Stattler & Waldorff wil bedrijven helpen pensioenoplossingen te creëren, op basis waarvan werknemers daadwerkelijk in staat zijn hun verantwoordelijkheid te nemen, voor bij hen passende oplossingen kunnen kiezen en waar voor hun pensioengeld krijgen.