Leidt contractbeëindiging tot pensioenarmoede?

Veel middelloon regelingen die bij pensioen-verzekeraars zijn ondergebracht worden beëindigd en vervangen door beschikbare premieregelingen.

Het argument van werkgevers voor deze verandering is de grote stijging van de pensioenkosten, vooral veroorzaakt door de lage rente.

De overeenkomst met de verzekeraar wordt beëindigd, de nieuwe beschikbare premieregeling wordt bij een Premie-Pensioen-Instelling (PPI) ondergebracht en de opgebouwde pensioenen van (ex-) medewerkers en pensioentrekkenden (gepensioneerden, weduwnaars, weduwen en wezen) worden meestal bij de verzekeraar achtergelaten.

Het achterlaten van deze opgebouwde pensioenen en het daarvoor aanwezige vermogen heeft echter een aantal zeer nadelige gevolgen. Lees meer →

Let op uw pensioenrendement!

Uitzonderingen daargelaten, maar de kennis over het onderwerp ‘pensioenen’ is bij de meeste OR-leden onder de maat.

De Nieuwsbrief Medezeggenschap gaat daar – in de vorm van een drietal artikelen – wat aan doen. Die kennis is niet alleen van belang voor het geval de OR instemmingsrecht heeft op het invoeren, wijzigen of stoppen van een pensioen-regeling, maar ook als uw pensioen via een bedrijfstak-pensioenfonds geregeld is.

Pensioendeskundige Ruud Junge van Stattler & Waldorff beschrijft achtereenvolgens de overgang van middelloonregelingen naar een beschikbare premie-regeling en welke voetangels en klemmen daarbij een rol spelen; welke beleggingsmogelijkheden er zijn bij zo’n beschikbare premieregeling en de noodzaak om een goede individuele financiële planning te hebben die verder gaat dan het pensioen. Lees meer →

Een Belgisch gat in de Nederlandse pensioendijk

Nog een route om te ontsnappen aan Nederlandse regeldruk.

Het is nog een maar een paar jaar geleden dat de Nederlandse pensioensector ervan overtuigd was dat het Nederlandse pensioen een exportproduct was. Die stelling is inmiddels volledig achterhaald. Nederland denkt na over een DB-exit strategie en België biedt een voedingsbodem voor Nederlandse DB-regelingen. Wat is wijsheid?! Lees meer →

Variabel DB-pensioen: (On)zekerheid op maat is beter dan duurbetaalde schijnzekerheid

De mogelijkheid om bij een beschikbare premieregeling na ingang voor variabel pensioen te kunnen kiezen, kan ook een uitkomst zijn voor een middelloonregeling.

Wellicht zijn de Nederlandse pensioenen niet alleen de beste, maar ook de veiligste ter wereld. Die veiligheid betekent dat de gepensioneerden zonder indexatie en met gekorte pensioenen jaren krap bij kas zullen zitten. Ander gevolg is dat gepensioneerden op het moment van overlijden nog een financiële buffer bezitten.

Een weloverwogen eigen keuze voor wat minder veiligheid geeft een reële kans op meer financiële speelruimte. Dat is een keuze die we gepensioneerden moeten bieden. Lees meer →

Middelloon is kansloos product bij verzekeraars

Artikel in “OR-Informatie” van december 2015

Hoogste tijd dat verzekeraars in het belang van werknemers gaan denken.

De rente is de afgelopen jaren snel gedaald. Daardoor is het rendement op beleggingen van pensioenfondsen minder dan verwacht. Daarnaast is de contractuele premie voor de jaarlijkse inkoop van pensioen op basis van een middelloonregeling eigenlijk veel te laag.

Gevolg: het uit te keren pensioen zal te laag zijn. Werkgevers en werknemers moeten van een middelloonregeling overgaan op een beschikbare premieregeling.  Lees meer →

Nieuwe arbeidsrelatie vraagt om nieuwe leiders

Artikel in “Management Executive” van SEP/OKT 2008

Organisaties zoeken mensen die flexibel inzetbaar zijn, creatieve en innovatieve capaciteiten ontwikkelen en eigen verantwoordelijkheid nemen, als waren zij ZZP’ers.

Mensen zoeken organisaties die een gelijkwaardige relatie willen aangaan, hen stimuleren zich te ontwikkelen en daar ruimte voor bieden. De vorm is een nieuwe werkrelatie, met minder sturing, meer zelfordening en vooral nieuwe leiders. Lees meer →

De reis naar Ithaca… op weg naar een nieuwe arbeidsrelatie

De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert continu. Dat is niet nieuw, maar het tempo waarin is wel nieuw. Veranderingscycli zijn nu korter dan een mensenleven. Dit vraagt om meer flexibiliteit van organisaties en werknemers.

Vasthouden aan bestaande kennis, structuren, rollen en posities is zinloos en biedt slechts schijnzekerheid. De aandacht voor de ontwikkeling van werknemers moet meer centraal komen te staan. Hoe vergroten zij hun autonomie en zelfredzaamheid? Welke ruimte krijgen ze om hun talenten te ontwikkelen, hun motivatie te vinden en om energie te genereren. Lees meer →